top of page

Vedtekter

 

§ 1 Foreningens navn og opprinnelse

 

 • Z - Uganda er en selvstendig forening opprettet 25.08.14.

 • Foreningen har sin opprinnelse i Uganda.

 • Foreningen har holdepunkt i Stavanger.

 • Opprettere er Maren Wenberg og Karina Rugland.

 

 

§ 2 Formål

 

Foreningen Z - Uganda har til formål å:

 

 • Etablere og drive kvinnegrupper med fokus på Empowerment.

 • Gjennom selvstendiggjøring av kvinner skal arbeidet bidra til en bedre hverdag, også for familiene.

 • Styrke lokalsamfunn gjennom tett samarbeid med lokale ressurser.

 • Arbeide målrettet mot bærekraftig utvikling.

 • Skape forståelse og interesse på tvers av kulturer.

 

 

§ 3 Arbeid

 

Foreningen vil finansiere sine prosjekter gjennom:

 

 • Innsamlede midler fra ulike arrangementer

 • Støtteordninger

 • Gaver

 • Sponsorer

 

 

Z - Uganda vil benytte seg av personer som kan være ressurssterke i forhold til sin kompetanse i arbeidet med å realisere foreningens formål, enten gjennom arbeid i Norge eller i Uganda.

 

Foreningen vil hovedsakelig belage seg på frivillig arbeid, men noen faktiske utgifter i forbindelse med engasjement, vil også godtgjøres.

 

 

§ 4 Organisasjon

 

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Her kan samtlige av medlemmene delta, og ha talerett. Årsmøtets oppgaver vil i hovedsak dreie seg om valg av styret.

 

Foreningen består av et styret med 2-5 styremedlemmer. Styret blir valgt for 2 år om gangen på årsmøtet.

For å være medlem av Z-Uganda, medfølger det en medlemskontigent på 500 NOK i året.

 

Oppretterne skal tilbys plass i styret ved hvert valg, og har møte- og talerett på styremøtene. Oppretterne har dobbelstemme.

 

Styremøter blir satt opp etter behov, i tillegg til de faste årsmøte.

 

 

§ 5 Styrets funksjon og oppgave

 

Styret har ansvar for å virkeliggjøre foreningens formål ved å:

 

 • Lage planer og strategier

 • Veiledning og tilrettelegging

 • Forvalte foreningens økonomi på en forsvarlig måte

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene/medlemsstemmene er tilstede. Styrets beslutninger treffes ved flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. I leders fravær vil nestleders stemme være avgjørende. Det skal føres referat som signeres og godkjennes av oppretterne fra samtlige av møtene.

 

 

§ 6 Vedtektsendring

 

Årsmøtet kan vedta endringer i foreningens vedtekter. Det kreves to tredjedeler flertall.

 

 

§ 7 Opphør av foreningen

 

Foreningens virksomhet kan bare opphøres etter vedtak på årsmøtet. Det kreves da flertall i to påfallende møter. Oppretterne må godkjenne et eventuelt opphør av foreningen. Ved opphør av foreningen skal verdiene i foreningen gå til veldedig arbeid i Uganda.

 

 

 

 

bottom of page